0800 666 77 info@mogo-kos.com

E hënë - E premte: 09:00 - 17:00

E shtunë - E dielë: Mbyllur

 

Service centers

Kushtet e përdorimit

Kushtet e përdorimit

Kushtet e Përdorimit rregullojnë menyrën e administrimit të faqes se internetit qe ofrohet nga Mogo SH.P.K., e cila është përgjegjëse për përmbajtjen e faqes se saj të internetit dhe cilëndo produkti dhe shërbimi të ofruara nëpërmjet kësaj faqje internet.
 

Të drejtat e pronësisë

Të gjitha përmbajtjet në faqen e internetit, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të gjitha tekstet, imazhet, markat tregtare, logot, grafikat, janë pronë ekskluzive e Mogo SH.P.K ose personave të tjerë të grupit Mogo Finance. Çdo përdorues në këtë faqe interneti mund të ngarkojë ose të shtypë të dhëna individuale me kusht që të mos shkelë kërkesat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Ligjit për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta dhe Ligjin për Marka Tregëtare dhe ligjeve të tjera të aplikueshme. Riprodhimi, transmetimi, modifikimi ose përdorimi për ndonjë qëllim publik ose tregtar në këtë faqe është i ndaluar pa lejen paraprake me shkrim të Mogo SH.P.K.

Të gjithë emrat, logot dhe markat tregtare të Mogo SH.P.K., ose ndonjë personi tjetër të grupit Mogo Finance të postuar në këtë faqe internet nuk mund të përdoren ose riprodhohen pa pëlqimin paraprak me shkrim të kompanisë.

Në lidhje me faqe të tjera Mogo SH.P.K., nuk mban përgjegjësi për informacionin që përmbajnë faqet të cilat reklamohen këtu.

Natyra e përmbajtjes së faqes së internetit

Përmbajtja ose ndonjë pjesë e saj e postuar në këtë faqe interneti nuk është dhe nuk mund të shihet, perceptohet dhe / ose interpretohet si një shpallje, ofertë, ftesë ose ndonjë lloj tjetër oferte tregtare. E njëjta gjë nuk mund të interpretohet si një këshillë ligjore ose një propozim për një marrëveshje të caktuar. Duke pasur parasysh legjislacionin në fuqi dhe parametrat specifikë të transaksionit, është e mundur që një transaksion i veçantë të ndryshojë tërësisht ose në kushte të caktuara nga karakteristikat dhe kushtet e publikuara në këtë faqe interneti.

Përgjegjësitë

Mogo SH.P.K., mban informacion të azhurnuar në faqen e internetit, gjë që nuk përjashton mundësinë e boshllëqeve për arsye objektive. Mogo SH.P.K., nuk është përgjegjëse për pasojat, përfshirë. çdo dëmtim të shkaktuar ose në ndonjë mënyrë të lidhur me qasjen ose përdorimin e kësaj faqe interneti.

Të gjitha përmbajtjet në faqen e internetit paraqiten në një format që mund të ndryshojë pa njoftim paraprak. Ky informacion sigurohet në përputhje me ligjin në fuqi pa asnjë garanci për përshtatshmërinë e tij për një qëllim të caktuar, integritetin dhe sigurinë e viruseve kompjuterike ose kërcënimeve të tjera. Mogo SH.P.K., nuk është përgjegjëse për vëllimin, saktësinë dhe plotësinë e informacionit.

Përdorimi i përmbajtjes në faqen e internetit është në kurriz dhe rrezikun e përdoruesit, duke iu nënshtruar kufizimeve në favor të zotëruesit të së drejtës së autorit. Përdoruesi është përgjegjës për perceptimin dhe interpretimin e saktësisë, plotësisë dhe dobisë së informacionit që gjendet në faqen e internetit. Mogo SH.P.K., nuk garanton qasje të pandërprerë dhe të pandërprerë në këtë faqe interneti.

Lidhjet me faqet e tjera të Internetit
 

Faqja e internetit mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të tjera të cilat nuk janë të kontrolluara nga Mogo SH.P.K., dhe përmbajnë materiale të prodhuara nga palë të treta të pavarura. Pronarët e ndonjë faqeje të tillë të lidhur nuk kanë domosdoshmërisht ndonjë marrëdhënie, tregtare ose tjetër, me Mogo SH.P.K. Ekzistenca e një lidhjeje nga faqja e internetit në ndonjë faqe të palës së tretë nuk përbën një rekomandim ose miratimin tjetër nga Mogo SH.P.K, të një faqeje të tillë përmbajtjejes se saj apo ofruesi. Çdo opinion apo rekomandim i shprehur në faqet e internetit të palëve të treta është i vet ofruesit përkatës dhe nuk janë mendimet apo rekomandimet e Mogo SH.P.K. Mogo SH.P.K., nuk pranon asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e dhënë në ndonjë faqe interneti që mund të arrihet nëpërmjet lidhjeve në faqen e internetit.

Vlefshmëria e pjesshme
 

Nëse në çdo kohë ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve të Përdorimit është ose bëhet e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, kjo nuk do të ndikojë ose pengojë ligjshmërinë, vlefshmërinë ose zbatimin e ndonjë dispozite tjetër të Termave të Përdorimit.

Plotësimi dhe ndryshimi i Kushteve të Përdorimit

Mogo SH.P.K., mund të ndryshojë ose të plotësojë këto Kushte të Përdorimit në çdo kohë. Çdo ndryshim i këtyre Kushteve të Përdorimit do të publikohet në faqen e internetit dhe Klienti do të konsiderohet se ka pranuar një ndryshim apo plotësim të tillë nëse vazhdon të hyjë ose të përdorë faqen e internetit.

Publikuar më 10.06.2019